Algemene voorwaarden van Schut van de Ven Notariskantoor B.V.

Artikel 1.
Schut van de Ven Notariskantoor B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het notariaat te beoefenen. Een lijst van de aandeelhouders in Schut van de Ven Notariskantoor B.V., althans van de personen die aandelen in Schut van de Ven Notariskantoor B.V. via hun respectieve houdstermaatschappijen houden – welke personen conform internationaal gebruik ook wel als “partners” worden aangeduid – wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2.
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Schut van de Ven Notariskantoor B.V., maar ook ten behoeve van alle “partners” (als hiervoor bedoeld) respectievelijk alle andere (rechts)personen die voor Schut van de Ven Notariskantoor B.V. werkzaam zijn, respectievelijk alle (rechts)personen die bij de uitvoering door Schut van de Ven Notariskantoor B.V. van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle (rechts)personen voor wier handelen of nalaten Schut van de Ven Notariskantoor B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 3.
1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Schut van de Ven Notariskantoor B.V. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Het staat Schut van de Ven Notariskantoor B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen “partners” (als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van Schut van de Ven Notariskantoor B.V. te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. 3. Schut van de Ven Notariskantoor B.V. zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Artikel 4.
1. Indien de uitvoering van een opdracht door Schut van de Ven Notariskantoor B.V. leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in lid 3, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van Schut van de Ven Notariskantoor B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Schut van de Ven Notariskantoor B.V. komt. 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Schut van de Ven Notariskantoor B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 10.000. 3. Schut van de Ven Notariskantoor B.V. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidbeperkingen van derden zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Schut van de Ven Notariskantoor B.V. voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

Artikel 5.
Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Schut van de Ven Notariskantoor B.V. binnen drie maanden nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 6.
1. De opdrachtgever is gehouden Schut van de Ven Notariskantoor B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Schut van de Ven Notariskantoor B.V. te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken. 2. De opdrachtgever zal aan Schut van de Ven Notariskantoor B.V. vergoeden al die bedragen die Schut van de Ven Notariskantoor B.V. ten onrechte aan hem heeft betaald ten gevolge van een fout, zowel ten gevolge van een type- en/of rekenfout en/of een kennelijke onjuiste interpretatie van de aan de betaling ten grond slag liggende overeenkomst, in de nota van afrekening.

Artikel 7.
Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de huidige en voormalige aandeelhouders en hun huidige en voormalige bestuurders, en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor Schut van de Ven Notariskantoor B.V. werkzaam zijn of waren.

Artikel 8.
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 9.
Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam en zijn opgenomen op de website van Schut van de Ven Notariskantoor B.V.: www.schutvandeven.nl.